วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วิธีกรีดต้นยาง วิธีกรีดยางที่ถูกวิธี กรีดยางน้ำยางออกเยอะ


การกรีดยางที่ดีและถูกต้อง ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่ พันธุ์ยาง อายุต้นยาง
ฤดูกาล การเปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด วิธีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง และความชำนาญของคนกรีด การ
เลือกใช้ปัจจัยที่สอดคล้องเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตยางให้สูงขึ้น ถนอมต้นยางให้สามารถกรีดได้
ยาวนานขึ้น คุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างสวนยาง
โดยทั่วไปต้นยางเปิดกรีดได้เมื่อประมาณ 7 ปีครึ่ง และต้นยางในสวนนั้นต้องมีขนาดเปิดกรีดได้
มากกว่าร้อยละ 70 ของยางทั้งหมด ( สำหรับต้นติดตาที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร เส้นรอบวงลำต้นต้อง
ไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร )
การกรีดยางต้องยึดหลักที่ว่า เมื่อกรีดแล้วต้องได้น้ำยางมาก เปลือกเสียหายน้อยที่สุด และสามารถ
กรีดได้นานประมาณ 25-30 ปี
การเปิดกรีด
การเปิดกรีดยางให้ใช้ไม้แบบทาบกับลำต้นแล้วทำรอยตามแนวสังกะสีจากซ้ายไปขวาให้ได้ความ
ยาวครึ่งหนึ่งของลำต้น ลากต่อลงมาตามขอบไม้ประมาณ 30 เซนติเมตร กรีดเอียงจากซ้ายไปขวา ทำมุม 30-
35 องศากับแนวขนานพื้นดิน ใช้มีดกรีดยางกรีดเบา ๆ เพื่อทำเป็นรอยเปิดกรีดให้ลึกเกือบถึงเนื้อไม้ตามแนว
ที่ทำรอยไว้
หนังจากเปิดกรีดแล้วให้ทำทางไหลของน้ำยางลงมา 30 เซนติเมตร ตามรอยที่ทำไว้ ตอกลิ้นรองรับ
น้ำยาง ใช้ลวดรองรับถ้วยน้ำยางรัดรอบลำต้นใต้ลิ้นรองรับน้ำยางประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วตั้งถ้วยน้ำยาง
ไว้บนลวด
การกรีดยาง
การกรีดยางสามารถแบ่งตามช่วงระยะเวลาการกรีดและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางได้
4 ประเภท คือ
1. การกรีดในระยะ 3 ปีแรก
2. การกรีดในระยะ 3 ปีไปแล้ว
3. การกรีดเปลือกงอกใหม่
4. การใช้สารเคมีเร่งน้ำยางกับเปลือกเดิมของยางบางพันธุ์
ระบบกรีด
การกรีดยางในระยะ 3 ปีแรก ซึ่งเป็นช่วงที่ยางกำลังเจริญเติบโต ไม่ควรกรีดหักโหมมากเกินไป
เพราะจะทำให้ต้นยางชะงักการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงในภายหลัง ระบบกรีดที่เหมาะสมควรเป็น
ดังนี้
1. กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน ระบบนี้ใช้กับยางทุกพันธุ์ โดยหยุดกรีดในฤดูผลัดใบและไม่มีการ
กรีดชดเชย
2. กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน ระบบนี้เหมาะกับยางพันธุ์ทุก ยกเว้นพันธุ์ RRIM 628, PB 28/59 และ
PB 5/63 ซึ่งเกิดโรคเปลือกแห้งได้ง่ายโดยต้องหยุดกรีดในฤดูผลัดใบ และไม่มีการกรีดชดเชย
3. กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 เหมาะ
สำหรับยางพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ำในระยะแรกของการกรีด โดยใช้สารเคมีทาใต้รอยกรีดที่ขูดเปลือกกว้าง 2.5
เซนติเมตรปีละ 2-3 ครั้ง ในปีถัดไป หากผลผลิตเพิ่มขึ้นให้หยุดใช้สารเคมี
การกรีดยางหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ต้นยางจะทนทานต่อการกรีดมากขึ้น ระบบการกรีดที่เหมาะสม
ช่วงนี้คือ
1. กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน เหมาะสำหรับพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย สามารถกรีดชดเชย
ได้
2. กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน ใช้ได้กับยางทุกพันธุ์ ยกเว้นพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย และ
สามารถกรีดชดเชยได้เฉพาะท้องที่ที่มีการกรีดน้อยกว่า 200 วัน
3. กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยางเหมาะสำหรับยางพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่ำ
และตอบสนองต่อการใช้สารเคมีได้ดี ควรใช้สารเคมีเพียงปีละ 2-3 ครั้ง
การกรีดเปลือกงอกใหม่ เมื่อกลับไปกรีดยางในหน้าที่เปลือกงอกใหม่ ควรใช้3 ระบบ คือ
1. กรีดครึ่งต้นวันเว้นวัน ใช้ได้กับยางทุกพันธุ์และกรีดชดเชยได้
2. กรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน ใช้สำหรับยางพันธุ์ที่เป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย และสามารถกรีด
ชดเชยได้
3. กรีดครึ่งต้นวันเว้นสามวัน หรือกรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง และ
ไม่ควรทาติดต่อกัน เพราะจะทำให้ต้นยางทรุดโทรมมากเกินไป
ข้อควรระวังในการกรีดยาง
1. มีดกรีดยางต้องลับให้คมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถกรีดเปลือกได้บาง ไม่ต้องออกแรงมาก และ
หลีกเลี่ยงบาดแผลที่จะทำให้หน้ายางเสีย
2. กรีดเปลือกให้บาง ความสิ้นเปลืองเปลือกไม่เกินเดือนละ 2.0-2.5 เซนติเมตร เพื่อให้กรีดได้นาน
ที่สุด
3. หยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคเปลือกแห้งจนกว่าจะหาย
4. หยุดกรีดเมื่อต้นยางผลัดใบ
5. หยุดกรีดยางเมื่อต้นยางเป็นโรคหน้ายาง
6. อย่ากรีดลึกถึงเนื้อไม้ เพราะจะทำให้เปลือกที่งอกใหม่เป็นปุ่มปม
การเพิ่มวันกรีดยาง ( ต้นหนา )
เนื่องจากแต่ละปีมีจำนวนวันกรีดที่ต้องสูญเสียไป จากสาเหตุฝนตกหยุดกรีดในช่วงหน้าแล้ง คน
กรีดหยุดงาน ฯลฯ ทำให้รายได้บางส่วนหายไป แต่สามารถเพิ่มวันกรีดที่เสียไปด้วยวิธีดังนี้
1. การกรีดสาย เป็นการกรีดยางหลังจากเวลากรีดปกติ ทดแทนเวลากรีดเดิม ซึ่งไม่สามารถทำได้
เนื่องจากหน้ากรีดเปียกจากฝนตก เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาบ่าย หรือเวลาอื่นที่เหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน
ช่วงเวลา 11.00-13.00 น. เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวผลผลิตที่ได้จะน้อยกว่าปกติ
2. การกรีดชดเชย เป็นการกรีดยางทดแทนวันกรีดที่สูญเสียไปในระหว่างฤดูฝน หรือในท้องที่ที่
ฝนตกมาก การกรีดชดเชยเป็นการกรีดติดต่อกันเป็นวันที่ 2 หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวัน เหมาะ
สำหรับใช้กับระบบกรีดวันเว้นวัน และวันเว้นสองวัน ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับผลผลิตไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น